За проекта

AQUA NARRABILIS – Acquisition of Basic skills In LIbraries and Schools

Проект “Aqua Narrabilis” – Словесното разказвателно умение в театър и картини е иницииран през октомври 2014 г. по програма „Еразъм+” на Европейската комисия. Реализира се в международно партньорство между между 6 водещи в своята област организации от 5 държави: Австрия, Португалия, Полша, Кипър и България.

Уменията за разказване на истории разкриват творческите способности на личността за описание на събития и предмети. Те са основни и ключови компетенции по отношение на:

  • Грамотността (способности за четене и писане);
  • Изучаването на роден и чужд език;
  • Отстояване на активна гражданска позиция в условията на демокрация (способност да бъдеш чут).

Водещи са за ефективното и ангажирано общуване във всяка една научна, образователна сфера, творческа област, за развитието на съвременното общество.
Реализацията на проекта прави възможно разработването и създаването на:

• Практически методи;
• Примерни материали (визуални и креативни пособия за създаване надраматичен,  камишибай, куклен театър и театър на сенките);
• Педагогически наръчници;
• Съвременни отворени и леснодостъпни образователни ресурси на различни европейски езици;
• Подходящи модули и on-line курсове за подготовка и обучение на библиотекари и преподаватели с оглед включването им в библиотечната и преподавателската дейност с целеви групи – предучилищна (3 – 6) и начална училищна (6 – 12) възраст.
Всички материали, оvarna-014_18843372259_oбучително съдържание и дейности преминават през пилотно тестване и оценка в училища, библиотеки и детски градини в държавите на партниращите организации. Финалните резултати се публикуват on-line на английски, немски, полски, португалски, български, френски, испански и италиански език с възможност за глобално споделяне на ресурси и опит за успешни практики.
С цел да се формира активна гражданска позиция и световна загриженост по обществено значими проблеми е избрана темата за ВОДАТА – всички истории, материали и ресурси са свързани с нейното екологично, хранително, географско, и преди всичко, символно значение.